Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Internetový obchod ellashop.cz, Petra Mendelová, se sídlem: Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník,
identifikační číslo: pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese www.ellashop.cz
1. Úvodní ustanovení
 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu ellashop.cz,
se sídlem se sídlem: Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník, IČ: 05139341, (dále jen
„prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či
právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ellashop.cz (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování
osobních údajů, která naleznete zde www.ellashop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání
zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může
kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží
„vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady
kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o
nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní
či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2402873356/2010 (CZK), vedený u Fio
banky (dále jen „účet prodávajícího“) a to do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy
 bezhotovostně prostřednictvím platební brány systému Comgate, která ho přesměruje na
internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu
a to do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí
potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti
ComGate Payments,a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového
bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích
stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou
transakcí sdělí.
 bezhotovostně platební kartou
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu
5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro
jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil
jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v lhůtě 14 dnů od převzetí zboží,
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní zákonné lhůtě od převzetí zboží dle §1829
odst. 1 občanského zákoníku:
 Zboží nesmí být poškozené a oprané.
 Zboží musí mít originální visačky.
 Zboží nesmí být znečištěné či jinak hygienicky závadné (chlupy od zvířat, zápach kouře nebo
potu, stopy od make-upu a jiné znehodnocení, které zamezuje v dalším prodeji).
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí zboží.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využit vratkový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
– spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@ella-shop.cz
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží prodávajícímu v rámci
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím
či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to
až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,

pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících
možností:
Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna CZ.
Doručení prostřednictvím dopravních společnosti Zásilkovna na adresu.
Zboží je možné doručit v rámci České Republiky.
6.6.Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.
Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-
shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na
provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
6.7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, když Zboží
nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v
okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod
nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené
se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením Zboží.
6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba
dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž
Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné
Zboží dodat; prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou
očekávanou dobu dodání.
V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží
uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy
odstoupit.

7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva z vadného plnění fyzických osob se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174
občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s
naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte,
aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.
7.2. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v
rámci svého samostatného výkonu povolání (na IČO), je lhůta na vyřízení reklamace stanovena
těmito obchodními podmínkami na 45 dnů od přijetí zboží k reklamaci. Prodávající si v tomto případě
vyhrazuje právo vyřídit uznanou reklamaci pouze výměnou za nové zboží.
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost,
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. Doručování
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském
účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Ella-shop.cz, Petra Mendelová, Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník,

adresa elektronické pošty info@ella-shop.cz, telefonní číslo +420 703 675 355

V Praze, dne 11.5.2024
Petra Mendelová

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát: Ella shop,  Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník,


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

 

Datum uzavření Smlouvy: 
 

 
Jméno a příjmení:
 

 

 
Adresa:
 

 

 
E-mailová adresa:
 

 

 

Specifikace Zboží, kterého se
Smlouva týká:

 

 

Důvod odstoupení: 
 

 

Způsob pro navrácení
obdržených finančních
prostředků, případně uvedení
čísla bankovního účtu:
 

 
Datum:
Podpis:

Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento reklamační řád je vystaven internetovým obchodem Ella-shop.cz
se sídlem Pod Nemocnicí 2154, 26901 Rakovník, IČO: 05139341, DIČ:CZ8557072975
email: info@ella-shop.cz, telefonní číslo +420 703 675 355 (dále jen „Prodávající“).
1.2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z
vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi
zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
2. PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
2.1. Zákazník může uplatnit reklamaci na adrese:
Ella-shop.cz, Petra Mendelová Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník,


2.2. Zákazník uplatňuje reklamaci poštou na Ella-shop.cz, Petra Mendelová Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník
Česká republika. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem, případně
řádně vyplněným reklamačním formulářem.
2.3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.
Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení
zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
2.4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky
nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude
splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti
přenosným nemocem).
2.5. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení osobně nebo emailem o tom, kdy
zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník
požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
2.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2.7. Nepřevezme-li kupující reklamaci od přepravce bez vážného důvodu, nebo nevyzvedne-li
reklamaci osobně na provozovně do 3 měsíců od oznámení o vyřízení reklamace, vyhrazuje si
Prodávající právo nevyzvednutou reklamaci zlikvidovat.

3. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
3.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při
převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
3.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá
zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.3. Za vadu nelze považovat:
a) změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání,
nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží
vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného
zásahu,
b) rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zařízeních. Pokud zboží neodpovídá
Vaší představě, máte právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem
5 Obchodních podmínek.
3.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
3.5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti
věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
3.6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V
takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
3.7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez
vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit
jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
3.8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží
má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

3.9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24
měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 výše). To neplatí:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
c) vyplývá-li to z povahy věci.
3.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
3.11. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího;
to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající
vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník
své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.
3.12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
3.13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle
své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené
náklady.
3.14. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže
zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
4.2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o
ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
4.3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 11.5.2024

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI
Adresát: Ella shop,  Pod Nemocnicí 2154, 26901, Rakovník,


Uplatnění reklamace
 

Datum uzavření Smlouvy:

 
Jméno a příjmení:
 

 
Adresa: 

 

 
E-mailová adresa: 
 

 

Zboží, které je reklamováno:

 

 

 
Popis vad Zboží:
 
 

Navrhovaný způsob pro
vyřízení reklamace, případně
uvedení čísla bankovního účtu
pro poskytnutí slevy:
 

 
Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem
toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a
způsobu vyřízení reklamace.
Datum:
Podpis: